English contents Skalere tekst Øke kontrast

14


NAV
   

 

OT- Tjenesten (Oppfølgingstjensten) og tilbud fra NAV (YFK)

 

Oppfølgingstjenesten er en del av rådgivertjenesten i den videregående skole.
Den er rettet mot ungdom som ikke søker videregående skole, eller av forskjellige grunner avbryter utdanningen.

OT tilbyr:

  • - Karriereveiledning
  • - Opplæringsplan
  • - Bistand til å få kompletert vitnemål / ta opp fag
  • - Yrkesforberedende kurs

 

Kontaktperson : Trude Valla 75009952 / 91199625  e-post: trude.valla.bvs@nfk.no

 

 

Tilbake til start?

Yrkes Forberedende Kurs (YFK) er et tilbud for arbeidsledig ungdom med ungdomsrett til videregående utdanning. Kurset er et samarbeidstiltak mellom Brønnøysund videregående skole og Nav kontorene på Sør-Helgeland.

 

Tilbudet har som hovedmål å motivere ungdommen til å fullføre videregående utdanning.

Tilbudet inneholder :
1. utdannings- og yrkesveiledning,
2. bistand til å fullføre fag fra videregående skole som ikke er bestått,
3. hjelp til en individuell karriereplan,                  
4. arbeidspraksis i bedrift,
5. oppfølging på arbeidsplassen, 6. kurs i jobbsøking.

Oppstart av YFK legges til ca. 3 uker etter skolestart på videregående skole, og innledes med 14 dagers samling. I løpet av tiltaksperioden vil det være 2 – 3 obligatoriske samlinger for alle deltakere. Det blir utarbeidet eget program for innholdt i samlingene.

Tilbudet starter medio september måned og avsluttes medio juni måned. Kontinuerlig inntak. Inntakstopp fra 1 mai.    

Ungdom skal som hovedregel være registrert som arbeidssøker og være forsøkt formidlet til ordinært arbeid før det er aktuelt med tilbud om deltakelse i YFK.

 

OT-koordinator vil sammen med ungdommen utarbeide en karriereplan. Karriereplanen kan inneholde tilbud om YFK. Kopi av karriereplanen sendes til det lokale Nav kontor.

 

OT-koordinator innhenter eventuelle opplysninger om den aktuelle ungdommen fra fagopplæringskontoret, PPT, lege og spesialisthelsetjenesten.

 

Ungdom som avslutter sin skolegang i løpet skoleåret og som ønsker å delta i YFK, må fremvise for Nav en bekreftelse fra skolen om at de er skrevet ut av skoletilbudet. Denne bekreftelsen kan også bli gitt via OT-koordinator.

Nav avgjør hvem som kan få tilbud om arbeidspraksis med individstønad.

YFK-kontakt bistår deltaker på YFK med å fremskaffe arbeidsplass.

Brev fra Nav om godkjent arbeidspraksis skal være fattet og tilkjennegitt både arbeidsplass og deltaker før oppstart. Nav lokal sender OT-koordinator og YFK-kontakt en kopi av godkjenningen.

Nav lokal sender YFK-kontakt en kopi av registreringsskjema og opplæringsplanen fra tiltaksarrangør.

Nav mottar månedlig fremmøteskjema fra tiltaksarrangør. Viser fremmøteskjema ett unormalt høyt fravær hos deltaker, skal Nav rapportere videre om dette til OT-koordinator og YFK-kontakt.  

YFK-kontakt i samarbeid med OT-koordinator og Nav har ansvar for oppfølgingen av deltakerne. YFK- kontakt er hovedansvarlig for besøk på arbeidsplassen. Maks 2 mnd mellom hvert besøk. Etter hvert besøk blir det utarbeidet rapport som vurderes og arkiveres av OT-koordinator.

Rapport som synliggjør problemer på tiltaksplassen samt informasjon om tiltak iverksatt på arbeidsplassen skal videreformidles til NAV.

Oppsigelse, avslutning av tiltaksplass gjøres etter grundig vurdering av Bedriften, NAV, YFK-kontakt og OT-koordinator. Både bedriftens og deltakers mening skal tas hensyn til.

YFK-kontakt utarbeider en sluttrapport for hver enkelt deltaker så snart deltakelsen i arbeidspraksis er avsluttet. Kopi av rapporten sendes til det lokale Nav kontoret.

OT-koordinator har ansvar for at hver deltaker gis en sluttattest på sin deltakelse i YFK.

Nav informerer OT-koordinator når en ungdom med ungdomsrett registrerer seg som Nav bruker.

En statistikk for deltakelsen i YFK utarbeides av YFK-kontakt på slutten av hvert skoleår. Statistikken arkiveres hos OT-koordinator.    

 

 

 

 

Tilbake til start
Sist oppdatert den 09.sep.2015