English contents Skalere tekst Øke kontrast

Helsefremmende og forebyggende virksomhet


 

Målet er å bidra til å fremme selvstendighet og evne til å mestre eget liv for personer med rus og  psykiske lidelser.  Det legges stor vekt på

 

·   Forebygging av psykiske lidelser og forebygging av at problemer forsterkes.

·   Brukerperspektivet- respektfull og likeverdig samarbeid med bruker og familie.

·   Brukerens funksjon, mestring og egne ressurser.

·   Helhet, sammenheng og ansvarlighet i samarbeidet med brukeren

 

Avdelingen har et utadrettet og omfattende samarbeid med andre hjelpe-instanser. Våre tjenester er tilgjengelig i kontortiden. Ved akutt behov for helsehjelp utenom kontortiden henvises det til legevakten. I enkelte situasjoner kan det også være aktuelt å søke bistand ved  krisesenteret.

 

For hendelser med plutselig død etter selvmord, ulykker og lignende har kommunen etablert et eget kriseteam (POSOM-team) som kan bistå pårørende og andre berørte.

 

Avdelingen har flere faggrupper som sykepleiere, sosionom, pedagog, barne-vernspedagog, hjelpepleiere, og så godt som alle har videreutdanning i psykisk helsearbeid.

 

Våre tjenester består av:

·   Støttesamtaler

·   Boligoppfølging

·   Ansvarsgruppemøter

·   Utarbeiding av Individuell plan

 

og skjer i våre lokaler, ved hjemmebesøk eller samarbeidsmøter andre instanser.

 

Saksgang

 

Tjenesten er et  lavterskeltilbud. Det betyr at alle kan ta kontakt, enten på vegne av seg selv eller en annen person. Henvendelsen kan skje pr. telefon,  brev, utfylt søknadsskjema eller ved personlig oppmøte på kontoret.  På bakgrunn av henvendelsen avtaler vi et hjemmebesøk eller en samtale på kontoret. Vi ønsker å ha en eller flere samtaler før det tas stilling til hvilket samarbeid som skal etableres. Når det er avklart fattes det et vedtak der det står hvilken hjelp som er innvilget og omfanget av hjelpen.
Sist oppdatert den 08.feb.2016