English contents Skalere tekst Øke kontrast

Tilskudd skogbruk


Tilskudd skogbruk

 

Statstilskudd til skogbrukstiltak i Brønnøy og Sømna 2015

 

Søknadsfrister: Alle tilskuddsordningene i skogbruket kan søkes fortløpende hele året

 

NMSK tilskudd: Sentralt statsbidrag over ordningen nærings og miljøtilskudd i skogbruket

Skogsveitilskudd: Statsbidrag til bygging og opprusting av traktorveger klasse 7 og til skogsbilveger.

Kommunalt tilskudd: Brukes i år til ungskogpleie

 

Planting

Skogstrøk(Der det er hogd gammel skog) 50% NMSK tilskudd. Resterende del av kostnadene dekkes av skogeiers eget  skogfond

 

Aronderingsplanting i skogreisingsstrøk

100 % NMSK tilskudd

 

Suppleringsplanting

Kostnader dekkes med 100% NMSK tilskudd

 

Ungskogpleie

Fast kostnad pr daa. 500 kr. Det kan gis kommunalt tilskudd på 500 kr pr. daa.

Alternativt kan det gis 500 kr pr. daa i NMSK tilskudd

 

Tynning

NMSK tilskudd 500 kr pr daa.

 

Skogsveger

Traktorveg klasse 7. Inntil 40% av godkjente kostnader. Må ha byggetillatelse før tilskudd søkes

Skogsbilveg: Klasse 3,4 og 5 Inntil 60% tilskudd av godkjente kostnader. Må ha byggetillatelse

 

Tilskudd til drift i vanskelig terreng

Taubane: Lilengde minst 75 meter, helling over 50%  120 kr pr. m3

 

Vekslende driftssystem: P.g.a. vanskelige terrengforhold 25 kr.pr. m3

 

Lang terrengtransport: Over 2 km. 40 kr.pr. m3

 

Link til regler for driftstilskudd i vanskelig terreng

 
Sist oppdatert den 05.nov.2015