English contents Skalere tekst Øke kontrast

Utslipp av avløpsvann - Utslippstillatelse


Utslipp fra mindre avløpsanlegg

Hvis du ønsker innlagt vann i nytt eller eksisterende bygg, og ikke har mulighet til å koble utslippet til offentlig kloakknett, må du ha egen utslippstillatelse for avløpsvannet.
Slike anlegg er søknadspliktige jf. Forurensningsloven og Plan- og bygningsloven og må planlegges og bygges av godkjente foretak. Slamavskiller, infiltrasjon, sandfilter og minirenseanlegg er eksempler på godkjente utslippsløsninger.
De krav som stilles til rensing av avløpsvannet er avhengig av hvor utløpet skal ledes.

Søknaden

Til søknad om utslippstillatelse nyttes "Søknadsskjema for utslipp fra bolig- og fritidseiendom". Søknaden skal inneholde opplysninger om løsning, kart i riktig målestokk med anlegget skissert inn, samt kvittering for nabovarsel.
Private som har fått utslippstillatelse er ansvarlig for at utslippet oppfyller kravene i utslippstillatelsen.
Skjema for søknad om utslippstillatelse finner du her


Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Teknisk sektor,tlf. 75 01 20 00, eller faks 75 01 25 01.


Aktuelle linker:

http://www.sft.no

www.jordforsk.no

 http://www.miljostatus.no/
Sist oppdatert den 08.feb.2016