English contents Skalere tekst Øke kontrast

Å lede med glede


Bakgrunn

En leder i Brønnøy kommune står daglig ovenfor ulike utfordringer både i forhold til drift, økonomi, medarbeidere, brukere og omverdenen forøvrig. Løpende utvikling, nye krav og rammebetingelser medfører at det stilles store krav til lederens kompetanse og omstillingsevne. 

Ledelse er en kompleks og viktig oppgave. Det må arbeides systematisk og målrettet med å styrke og utvikle en helhetlig, samordnet ledelse i Brønnøy kommune.  Kommunale ledere på alle nivå, skal ha tilstrekkelig kompetanse til å fylle den lederrollen de er satt til, i den komplekse organisasjonen som en kommune er.

Alle ledere i Brønnøy kommune, fra Rådmannen til mellomlederen, opptrer som arbeidsgivers representant og har ansvar for en rekke oppgaver eller funksjoner.

Våre ledere er en uensartet gruppe både hva angår kompetanse, arbeidsområde, erfaring og preferanser.

Av erfaring skjer det en jevnlig utskifting også i lederstillingene, noen slutter og nye kommer til. Lederutviklingsprogrammet må ta høyde for dette. Nytilsatte ledere skal gis en grunnleggende introduksjon og oppfølgning i tråd med stillingens behov. Målgruppen er ledere med personalansvar.    

I tråd med kompetanseplanen pkt 9.1.7 skal kompetanseheving av kommunens ledere vies spesiell oppmerksomhet. Kompetanseheving på dette feltet må både ivareta kommunens kompleksitet, mangfold og ikke minst de vide kompetansekrav som stilles til utøvelse av lederrollen.

 

Dokumenter

Mandat
Sist oppdatert den 08.feb.2016