English contents Skalere tekst Øke kontrast

Adressering – husnummer


For at ambulanse, brannvesen, posten og andre skal finne fram til din adresse, er det krav til at alle adresseringsverdige bygninger skal merkes med husnummer. Nummerskiltet må få en plassering og utforming som gjør det lett og lese, også i mørket.


I h.h.t. standard fra Kartverket skal husnummerskilt utføres slik:

 

Skiltene skal være hvite med sort tekst. Vanligvis anvendes teksthøyde             
 H = 105 mm og skilthøyde 150 mm. Bredde varierer med antall siffer.

Eks. Adressenummerskil mad angivelse av størrelse.

husnummer

Det er huseier som er ansvarlig for skilting og vi henstiller til at alle anskaffer husnummerskilt og monterer dette snarest.

For nye bygninger vil det være et krav at husnummerskilt er kommet på plass før brukstillatelse utstedes.  

For bygninger som ligger langt fra veg m.v. kan det være behov for flere skilt. Detaljer omkring dette og andre forhold som angår adressering og skilting kan ses i Kartverkets adresseveileder…;

http://www.kartverket.no/Documents/Matrikkel/veiledning/av-instruks/adresseveileder-v1-2-2-1.pdf

 

Kommunen minner om viktigheten av god merking slik at nødetater og andre lett kan finne fram til rett adressat.
Sist oppdatert den 09.sep.2015