Eldredagen 2020

1.oktober er den internasjonale dagen for eldre.

Dagen har tradisjonelt blitt feiret over hele verden.

I år 2020, er situasjonen annerledes. Brønnøy eldreråd ønsker å markere dagen med å servere kake på våre institusjoner og omsorgsboliger for eldre. Samtidig oppfordrer vi til kulturelle innslag eller aktiviteter på de enkelte enheter.

På grunn av koronapandemien er det ikke ønskelig med større forsamlinger og arrangement slik det har vært tidligere.

Viser ellers til hva FN sier om eldredagen 2020:

I kjølvannet av COVID-19 pandemiens utbrudd, er den internasjonale dagen for eldre 2020 knyttet til FNs bærekraftsmål nummer tre som handler om god helse og livskvalitet.

Temaet  retter oppmerksomhet mot både helsefagarbeideres innsats og eldre menneskers helse, og i hvilken grad  COVID-19 har påvirket helsepolitikken og holdninger til eldre menneskers helse.

FNs bærekraftsmål består av 17 ulike mål FN ønsker å oppnå innen 2030. Mål nummer tre er å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Den internasjonale dagen for eldre er viktig for FN da det stadig blir flere eldre i verden. Innen 2050 er det antatt at en av seks personer vil være eldre enn 65 år, og da vil behovet for god helse blant eldre være avgjørende for å nå målet.

Dagen lanserer også FNs kampanje for det kommende tiåret som «tiåret for sunn aldring».

Målene for eldredagen og tiåret for sunn aldring er å:

·         rette oppmerksomhet mot eldre menneskers behov når det kommer til helse og hvordan eldre tar vare på
egen helse og livskvalitet

·         øke oppmerksomheten og takknemligheten mot helsefagarbeiderne som jobber for god helse blant eldre, da med spesielt fokus på sykepleiere

·         forsøke å minske ulikhetene mellom helsen til de eldre som lever i utviklingsland kontra de som ikke gjør det, slik at alle eldre kan oppleve god helse og livskvalitet.

FNs arbeid for eldre

Den internasjonale dagen for eldre ble første gang markert offisielt i 1990, men FNs engasjement for eldre menneskers rettigheter går lenger tilbake i tid. I 1982 arrangerte FN en verdenskonferanse holdt i Wien hvor temaet var eldre mennesker. Under denne konferansen ble det vedtatt en plan kjent som «"Vienna International Plan of Action on Ageing".

Siden den gang har det blitt vedtatt stadig mer omfattende planer for ivaretakelse av eldre. Først i 1991 ble menneskerettigheter for eldre adressert spesifikt; nesten førti år etter Verdenserklæringen for menneskerettigheter. I 2002 ble ansvaret for eldres rettigheter tillagt styresmaktene gjennom "Madrid international plan of action on aging".

For Brønnøy eldreråd

Grete Bang

leder