Forslag til reguleringsplan for Torghatten – offentlig ettersyn

Brønnøy formannskap vedtok i sak 61/20 den 17.06 2020, med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10, å legge forslag til reguleringsplan for Torghatten ut til offentlig ettersyn i 8 uker.

Planforslaget fremmes av Statens vegvesen, turistvegseksjonen.

Formålet med planarbeidet er bl.a. å sikre og styrke Torghatten som en av attraksjonene i «Nasjonale turistveger», gjennom å legge til rette for parkering og servicefunksjoner, samt utbedring av sti opp og gjennom fjellet.

Plandokumentene består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 06.05.2020, samt ROS-analyse, illustrasjonsplan og saksutredning. Disse er lagt ut på rådhuset og biblioteket, og finnes også her

Eventuelle merknader eller uttalelser til planforslaget kan sendes skriftlig til Brønnøy kommune, 8905 Brønnøysund eller pr. e-post til postmottak@bronnoy.kommune.no

Frist for uttalelser – 28.08.2020