Høring av kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Brønnøy kommune

Høring av Kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Brønnøy kommune.

Brønnøy planutvalg har i møte 26.6.2019, sak 39/19, vedtatt å legge Kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Brønnøy kommune, ut på ny høring og offentlig ettersyn i 6 uker jf. plan og bygningsloven § 11-14. Planforslaget er justert etter innsigelser og planfaglige merknader ved forrige høring i 2018.

Kommuneplanens arealdel med tilhørende dokumenter, saksutredning m.m. finnes her.

Plandokumentene kan også ses på rådhuset og på Velfjordsenteret.

Skriftlige uttalelser/merknader til arealdelen kan sendes til:
Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 BRØNNØYSUND, eller på e-post til postmottak@bronnoy.kommune.no.

Frist for uttalelser/merknader til kommuneplanens arealdel er 19. august 2019