INFORMASJONSMØTE TOFT NÆRINGSOMRÅDE, onsdag 17.02.21 kl. 19.00 – 21.00

Forslag til reguleringsplan for Toft næringsområde er ute på høring med høringsfrist 19.03.2021. Det inviteres i den anledning til åpent informasjonsmøte. På grunn av koronasituasjonen gjennomføres møtet digitalt.

Det er mulig å delta i mindre gruppe ved oppmøte på Norsk havbrukssenter adresse: Toftveien 80, 8909 Brønnøysund.

Til dette er det påmelding på telefonnr. 919 02 616 / 75 57 75 00, eventuelt via e-post post@havbrukssenter.no

Høringsmateriale finnes her.


Link til digitalt møte finnes også på Havbrukssenteres facebook-side: https://www.facebook.com/Norsk.Havbrukssenter

Alternativt, merk teksten/linken under og lim det inn i nettleseren for å få tilgang til møtet: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTMzMDk4NTktZjM4Yi00ZjFkLWFjYjctYzY0OWE3YTUzMzNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228bfeb270-dec6-4ed4-a8c0-66e08c1220ae%22%2c%22Oid%22%3a%22e27f37b2-479e-4d11-a725-71e5c2239a91%22%7d

 

Vel møtt!

Brønnøy kommune – Rambøll Norge AS – Aquaculture Innovation AS