Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - utlysning for 2020

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 er det satt av om lag 310 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. 

Lokale lag og foreninger, privatpersoner eller kommunale avdelinger søker gjennom BUFDIR's søknadsportal. I Brønnøy kommune er SLT-koordinator administrativ kontaktperson. Brønnøy ungdomsråd gjør prioriteringer av søknadene som kommer inn, som danner utgangspunkt for BUFDIR's endelige saksbehandling. 

For spørsmål om ordningen og eventuell hjelp med søknad, ta kontakt med SLT-koordinator Kåre Johan Råbakk, telefon: 91540114.

For mer informasjon om ordningen (og søknad): se her