Regionale miljøtilskudd i jordbruket 2019- NY forskrift og Ny veileder

Ny forskrift og veileder for søknadsomgangen 2019, er nå tilgjengelig.

De viktigste endringene er oppsummert foran i veiledningshefte. Tilskuddsordningene slått av veikanter og vegetasjonssone ved åpen åker utgår. Det er også viktig å merke seg at all husdyrgjødsel som spres på eget areal, eller som søker sprer på andre areal, må spres før 15.august for å kunne oppnå tilskudd til spredning av husdyrgjødsel. Dette gjelder for alle spredemetoder.

På grunn av endringene som er fastsatt av Landbruksdirektoratet, må alle søkere tegne inn tiltakene på nytt i kartet i Estil. Det gjelder også de som har kartfestet tiltakene tidligere. Fra 2020 skal det igjen være mulig å importere tidligere registreringer. På Landbruksdirektoratets hjemmeside finnes informasjon og instruksjonsvideoer til hjelp i søknadsprosessen.

Det er mulig å starte utfylling av søknaden via Altinn 1. august. Søknadsfristen er 20.august.

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med kommunen.