Søk om regionale miljøtilskudd i jordbruket 2020

Miljøprogrammene skal fremme særskilte miljømål i jordbruket:
- redusere forurensning til vann og luft
- ivareta kulturlandskap og kulturminner
- tilrettelegge for friluftsliv
- ivareta biologisk mangfold

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke.

Søknadsfrist er 15.oktober. Søknadsomgangen er åpen fra 15.september.

Informasjon og søknadsskjema finnes på landbruksdirektoratets hjemmeside.

Ta kontakt med kommunen ved behov for veiledning.