English contents Skalere tekst Øke kontrast

Arealplaner


 

Rådgiver
Rådgiver innen arealplanlegging Lill Anita Horn
Lill Anita Horn
Tlf: 75 01 25 10
E-post

Arealplanlegging er et verktøy for utvikling av Brønnøy-samfunnet. Plan- og bygningsloven skal fremme en bærekraftig utvikling til beste for både individet, samfunnet som helhet og framtidige generasjoner, og gir rammer for framgangsmåte, prosess og innhold. Regjering og Storting stiller opp de nasjonale målene, mens kommunene og fylkeskommunene utvikler helhetsløsningene ut fra stedlige forutsetninger og muligheter.
 
 
 
Særlige hensyn som skal ivaretas ved planlegging og planprosess:
  • Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning.
  • Utrede og beskrive vesentlige konsekvenser av planforslaget.
  • Integrere/fremme universell utforming.
  • Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår.
  • Hensynet til estetikk og estetiske verdier.
Plan- og utviklingsavdelingen utarbeider nye arealplaner, reviderer og informerer om eksisterende. All arealbruk og utbygging skal skje i henhold til vedtatte arealplaner og eventuelle tilhørende planbestemmelser. Endring av vedtatte arealplaner er normalt en omfattende og tidkrevende prosess. Har du planer om å bygge eller starte med virksomhet, bør du så tidlig som mulig undersøke arealplanstatus for det aktuelle området, plankartene kan ses på regionens kartportal. For nærmere informasjon om bestemmelsene kan plan- og utviklingsavdelingen ved rådhuset kontaktes. Det arbeides med å tilrettelegge for at også bestemmelser kan legges ut på Internett.
 
Kommuneplanens arealdel
Lovpålagt oversiktsplan for styring av bruk, utvikling og vern av kommunens areal
Plankart
Tegnforklaring, bestemmelser og retningslinjer
 
Reguleringsplan
Et arealplankart med planbeskrivelse og tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Kan utarbeides som områderegulering eller detaljregulering. Reguleringsplanen er juridisk bindende, og medfører både rettigheter og plikter for grunneiere og myndigheter.

Områderegulering
 (jf pbl § 12-2) brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken.
Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering.
  For områderegulering som innebærer vesentlige endringer av vedtatt kommuneplan gjelder § 4-2 andre ledd . Lovdata
 
Detaljregulering
(jf pbl § 12-3) brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering. Detaljregulering kan skje som utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplan. 
Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering, herunder utfyllende regulering, for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget. 
Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer. Ved vesentlige avvik gjelder kravene i § 4-2 andre ledd.
 Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige.

 

 

I tillegg kommer ulike typer temaplaner, som kommunedelplaner for arealbruk.
Sist oppdatert den 02.aug.2017