English contents Skalere tekst Øke kontrast

Meld fra om avlingssvikt


Årets førsteslått er så smått kommet i gang. Med bakgrunn i de klimatiske forholdene i løpet av vinteren og våren, må en nok kunne forvente til dels store variasjoner i avling, sammenlignet med et ”normalår”. Dersom avlingssvikten er stor nok, kan dette gi grunnlag for erstatning. Ved eventuell avlingssvikt er det derfor viktig at gårdbrukerne melder dette inn til kommunens landbruksavdeling så tidlig som mulig.

Det er i år innrapportert omfattende vinterskader på eng i fylket, og dette omfatter også kommunene på Sør-Helgeland. På bakgrunn av dette, sammen med en ”treig” start på vekstsesongen , er det grunn til å frykte at dette også vil resultere i avlingssvikt etter vekstsesongen 2010.

Gårdbrukerne har meldeplikt når det er grunn til å anta at produksjonssvikt vil oppstå eller er oppstått. Kommunen skal ha mulighet til å kontrollere arealene/produksjonssvikten så tidlig som mulig. Det er derfor viktig for erstatningsvurderingen at melding kommer tidlig inn, slik at kommunen får journalført den. Dersom melding ikke blir gitt uten begrunnet opphold, vil erstatningssøknaden bli avvist.
Sist oppdatert den 09.sep.2015