English contents Skalere tekst Øke kontrast

Avløpsanlegg


Virksomhetsområdet ligger inn under driftsavdelingen og omfatter planlegging, investeringer, drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg. Brønnøy kommune er for tiden inne i en perioden med store investeringer på avløpssektoren med hovedvekt på gjennomføring av vedtatt hovedplan. Totalt er det planlagt investeringer for ca. 16,6 mill. i perioden frem til og med 2006. 
Utbygging av renseanlegg og nye pumpeanlegg medfører behov for utvidet driftsbemanning for å holde anleggene på et kvalitetsmessig tilfredsstillende nivå.

Brønnøy kommune har ca. 40 stk. avløpspumpestasjoner og tre silanlegg disse er Blomstervika, Lille Brønnøya og Tautra.

Total lengde av kommunalt avløpsnettet er ca 72 km, jfr. graf for fordeling på ulike materiell.

Avløpsnett - Graf

Mål og retningslinjer

  • Den overordnede målsetting er at avløpssystemet til enhver tid innenfor optimale økonomiske rammer skal tilfredsstille interne og eksterne krav til funksjon og standard og ikke i noen resipienter gi utslipp som er i konflikt med de miljømål som gjelder for resipientene.
  • Innenfor de fastlagte rammer skal en ha full inndekning av de årlige utgiftene.

    Ved tett kloakk og behov for spyling ta kontakt med Stephen Høgeli 75 01 25 05 eller Arnt Arnøy 75 01 25 36. Kommunalteknisk beredskapstelefon 95 93 33 60

Noen dokumenter er i PDF-format, og du må ha Adobe Acrobat Reader for å lese dokumentet.
Programmet er gratis og kan lastes ned her: Adobe Acrobat Reader.
GetAdobe
Aktuelle Linker:  
Sanitærforskriften pdf Logo
Gravemelding pdf Logo
Helgeland Driftsassistanse VA  
    
Sist oppdatert den 08.feb.2016