English contents Skalere tekst Øke kontrast

Barnevern


Barnevernstjenesten
Adresse : Rådhuset, 8905 Brønnøysund

 

Hva er barnevernet?
Barnevernet er til for at alle barn og unge skal få hjelp og omsorg når de trenger det. De skal sikres forsvarlig omsorg, trygghet og gode utviklingsmuligheter. Barnevernets ansvar og arbeidsoppgaver finner vi i barnevernloven. Her står blant annet at barnevernet skal jobbe etter hva som er til beste for barnet.

Barnevernet har en spesiell oppgave: De skal ta vare på de barna som har det vondt. Barnevernet skal beskytte barn mot omsorgssvikt, og de skal passe på at barn og unge ikke har det vondt, verken psykisk eller fysisk.

For mer informasjon om barnevernloven: www.lovdata.no

Taushetsplikt
Hovedregelen er at alle som jobber i barnevernet har taushetsplikt.

 

Hvem tar kontakt?
I en av fire tilfeller tar foreldrene selv kontakt, men barnevernet får også henvendelser fra skole, helsestasjon, PPT, naboer, familie og andre som er bekymret for barnet.

Barn og ungdom kan også selv kontakte barnevernet. Det kan du gjøre både hvis det gjelder deg selv eller du er bekymret for noen i familien, venner eller andre du kjenner.

Som privatperson kan du velge å være anonym når du kontakter barnevernet. Du trenger ikke oppgi eget navn, navn på andre personer, tidspunkt, steder og lignende.

 

Hva er en melding?
En melding er en henvendelse til barnevernet, der en uttrykker bekymring for et barn. Henvendelsen kan være skriftlig eller muntlig. Alle meldinger som barnevernet får inn blir gjennomgått innen en uke. Barnevernet kan enten henlegge meldingen eller gå videre til undersøkelse. Selve undersøkelsen kan ta opp til tre måneder, og den skal gjennomføres på en slik måte at den gjør minst mulig skade for barnet og familien.

Hvordan arbeider barnevernet?
Dersom barnevernet velger å undersøke en sak nærmere blir familien varslet om at barnevernet jobber med saken. Man prøver så å få til et samarbeid med familien. Familien kommer til samtale på kontoret, eller barnevernet drar på hjemmebesøk. Det er viktig at barnevernet blir kontaktet tidlig hvis noen er bekymret for et barn eller ungdom. Da er det ofte lettere å hjelpe.

Hjelpetiltak
Som oftest er det best å la barn vokse opp hos sin egen familie. Barnevernet skal derfor alltid finne ut om det går an å hjelpe barnet eller familien til å klare seg bedre ved å sette inn hjelpetiltak. For å kunne hjelpe barn og foreldre kan barnevernet gi:

  • Råd og veiledning til familien
  • Plass i barnehage, støtte til fritidsaktiviteter og lignende
  • Støttekontakt
  • Samtaler
  • Avlastning/besøkshjem
  • Utviklingsprogram for foreldre og barn
  • Foreldregrupper

Barnevernet kan sette inn flere forskjellige hjelpetiltak, etter hvilke behov den enkelte har. Familien og barnevernet skal sammen bestemme hvilke tiltak som skal settes inn.

I de aller fleste tilfeller er det tilstrekkelig med hjelpetiltak. Det er kun i noen få tilfeller at barnevernet overtar omsorgen for et barn eller en ungdom.

Når hjelpetiltak ikke nytter
Når barnevernet har prøvd med ulike hjelpetiltak i familien, men ser at det ikke nytter, skal de prøve å la barnet bo på en annen plass eller hos en annen familie. Dette er som oftest foreldrene enige i. I noen tilfeller blir det uenighet mellom barnevernet og familien, og da er det alltid barnets beste som skal veie tyngst. Å overta hele omsorgen for barnet skjer bare i helt spesielle tilfeller. Omsorgsovertakelse er svært alvorlig, både for barnet og foreldrene. Det må derfor være alvorlige grunner for at barnevernet skal kunne overta omsorgen for et barn eller en ungdom.

 

Hvordan kan en kontakte barnevernet?
Du kan kontakte barnevernet i Brønnøy kommune ved å ringe 75012000. Barnevernet kan også kontaktes via brev eller ved å stikke innom rådhuset.

Du trenger ikke å møte opp eller ta kontakt med barnevernet alene. Du har rett til å ha en voksen person over 18 år med deg som kan være med å støtte deg hvis du ønsker det.
Sist oppdatert den 09.sep.2015