English contents Skalere tekst Øke kontrast

Beredskapsavdelingen


Brønnøy brann og redningstjeneste består av hovedavdeling i Brønnøysund med en underavdeling i Velfjord. Avdelingen ledes av varabrannsjef i 100 % stilling.

Beredskapsavdelingen skal virke etter Brannvernlovens § 1: Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.

I Brønnøysund består avdelingen av fire vaktlag i rullerende vakt iht dimensjoneringsforskriften for brannvesen.

Hvert vaktlag består av en vakthavende brannsjef, en utrykningsleder og tre brannkonstabler.

Det er totalt 27 ansatte ved hovedstasjonen.

Besøksadresse for beredskapsavdelingen i Brønnøysund er Flyplassveien 3

 

I tillegg til hovedstasjonen har Brønnøy brann- og redningstjeneste en bi-stasjon i Hommelstø, Velfjord. Ved bi-stasjonen er det totalt ansatt 10 brannkonstabler.
Sist oppdatert den 09.sep.2015