English contents Skalere tekst Øke kontrast

Brønnøy barne og familiesenter


Brønnøy barne- og familiesenter
Brønnøy barne og familiesenter


Kontoradresse : Rådhuset, 8905 Brønnøysund
 

Barne- og familiesentret skal ivareta et bredt spekter av tjenester rettet mot barn, unge, voksne og familier. Sentret består av avdelingene: Barnevernstjenesten Sør-Helgeland, Rus og psykisk helsetjeneste inkludert ungdomstjeneste, Helsestasjon, Sør-Helgeland Krisesenter. I tillegg ivaretar sentret koordinering og oppgaver i forhold til folkehelse og SLT.

Enhetsleder
Sturla D.
Sturla Ditlefsen
Tlf 75012023
E-post

Organiseringen av barne- og familiesentret er en nødvendig styrkning av de helsefremmende og forebyggende arbeidet rettet mot barn, unge, deres familier og oppvekstmiljø for å møte dagens utfordringer. For å lykkes må innsatsen være samordnet og helhetlig, og det er her organiseringen av et barne- og familiesenter kommer inn.

Målet med barne- og familiesentret er «én dør inn», der samhandling, tverrfaglighet og tilgjengelighet er sentrale verdier for tjenestene. 

Målene for endring er: bedre samhandling, rutineutvikling, tjenesteutvikling, samordnet og helhetlige tjenester. Vårt utgangspunkt og handlingsrom er at vi har felles familier, der noen er inne med tjenester til barna og andre til foreldrene. Vi må sikre at organiseringen av barne- og familiesentret gjør at vi får flere familier som få samkjørte tjenester, som vil både gi bedre kvalitet og ressursutnyttelse

Organisasjonskart
Sist oppdatert den 09.sep.2015