English contents Skalere tekst Øke kontrast

Demensteam


Brønnøy kommune er så heldig å være med i et stort prosjekt som heter ”Sammen for en bedre kommune”. Prosjekt ”Demensteam” er et underprosjekt og skal være en pilot for andre fagteam.
Prosjektet PLO org som så på organiseringen av Pleie – og omsorg i BK konkluderte med at fagteam burde prioriteres på bakgrunn av:
•    BK har i dag ansatte med høy kompetanse som må benyttes effektivt i forhold til våre brukeres behov
•    Det må bygges broer/skapes tuneller som sikrer at ansattes kompetanse deles og utnyttes på en mest mulig optimal måte i forhold til de løpende behov

Personer med demens er den største diagnosegruppen blant brukerne av de kommunale omsorgstjenestene. En forutsetning for å kunne gi hensiktsmessig behandling og omsorg er at pasienten er tilstrekkelig utredet.
En diagnose har betydning for personer med en demenssykdom, deres pårørende og hjelpeapparatet. Diagnosen gir mulighet for bedre planlegging av nødvendige tiltak, mer hensiktsmessig behandling og omsorg, og den har betydning for forståelse og mestring av sykdommen.
Situasjonen i dag er at mange ikke får en diagnose, eller at de får en diagnose for seint i forløpet.

Om demensteamet

Dokumenter

Prosjektmandat

Informasjonsbrosjyre
Sist oppdatert den 08.feb.2016