English contents Skalere tekst Øke kontrast

Detaljregulering for Schrøderkvartalet og Brønnøysundregistrene


Kommunestyret i Brønnøy vedtok i møte den 20.04.2016 under sak 20/16 en ny
detaljregulering med konsekvensutredning for Schrøderkvartalet og Brønnøysundregistrene i
medhold av plan og bygningsloven (pbl.) § 12-12. Vedtatt planmateriale er datert 15.09.15 og
har revisjonsdato 16.02.16. Formålet med planen er å tilrettelegge for bygging av nytt
kontorbygg til Brønnøysundregistrene i sentrum av Brønnøysund.
Foreslått turvei Tv2 ble tatt ut av planen i sluttbehandlingen.

Vedtaket kan påklages i henhold til pbl. § 1-9 og forvaltningslovens § 28 innen 3 uker fra
kunngjøring. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes Brønnøy kommune,
rådhuset, 8905 Brønnøysund eller pr. e-post til postmottak@bronnoy.kommune.no innen
06.06. 2016.

Krav om innløsning ved reguleringsplan etter pbl. § 15-2 og erstatning for tap ved
reguleringsplan etter pbl. § 15-3 må fremsettes innen 3 år fra denne kunngjøring. Det er
anledning til å se saksdokumentene ved henvendelse til rådhuset samt på kommunens
hjemmeside www.bronnoy.kommune.no

Det vises til vedlagte planmateriale bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse
revidert i henhold til kommunestyrets godkjenning den 20.04.2016.

Saksdokumenter:
Sist oppdatert den 31.aug.2016