English contents Skalere tekst Øke kontrast

Driftsavdeling


 

 

Avløpsanlegg Slambehandling og renovasjon
Vannforsyning Veier, gatelys og parkdrift

 


MASKINER, VERKSTED, VEIER M.BELYSNING, PARKER

Hovedmål:
Ivareta kommunens investeringer innen maskindrift, verksted, veier og parkanlegg  på en langsiktig og rasjonell måte med minst mulig ressursbruk.

Delmål:

 • Redusere risikoen for ulykker langs kommunale veger og gater.
 • Kommunale veger og gater skal normalt være framkommelige for alle trafikkanter min. i tidsrommet 06:00-18:00.
 • Resultatorientert drift rettet mot økonomi, og kostnadsreduserende tiltak.
 • Økonomisk fordelaktig verksteddrift.
 • Standardheving av det kommunale vegnettet.
 • Støttefunksjoner rettet mot andre kommunale etater.
 • Drift av parkanlegg på en rasjonell og kostnadseffektiv måte. 
 • Drift av kirkegården på en rasjonell og kostnadseffektiv måte

 VANN-, AVLØP, RENOVASJON OG SLAM


Hovedmål:

 • All bosetting og næringsvirksomhet i kommunen bør sikres en tilfredsstillende vannforsyning.
 • Kommunale avløpssystemer skal ha en slik standard at kravene i utslippstillatelsen blir overholdt.
 • Det skal drives en fullverdig miljøvennlig avfallshåndtering, basert på prinsipper som  kildesortering, resirkulering og avfallsminimering.
 • Mest mulig av den produserte slammengde skal brukes som jordforbedringsmiddel.

 

Delmål:

 • Godt, nok og tilfredsstillende vann, levert innenfor de økonomisk gitte rammer.
 • I spredt bebyggelse tillates ikke ukontrollerte utslipp til lokal resipient. Urensede utslipp skal være mindre enn 5 % av den totale spillvannsproduksjonen i nedbørsfeltene. 
 • Dypvannsutslipp bygges der det er knyttet store brukerinteresser til resipienten.
 • Ingen overløp skal slippe ut mer enn 10 % av spillvannsproduksjonen i eget nedslagsfelt.
 • Alle kommunale spillvannsutslipp skal ha rensing slik at estetiske ulemper minimaliseres og fylkesmannens krav innfris.
 • Redusere avfallsmengdene, og  «avfall på avveie», samt redusere all avfallsbrenning i nærmiljøene.
 • Sørge for at spesialavfall og risikoavfall som genereres i kommunen håndteres på en miljømessig og hygienisk tilfredsstillende måte.Sist oppdatert den 09.sep.2015