English contents Skalere tekst Øke kontrast

Eiendomsavdeling


Eiendomsavdelingen
 
 Adresse : Rådhuset 8900 brønnøysund

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

 

Eiendomsavdelingen er en stabsavdeling organisert direkte under rådmannen, og ledes av eiendomssjefen.

Avdelingen har ansvaret for all drift og forvaltning av Brønnøy kommunes eiendommer som består av ca. 54.023 m2 kommunal bygningsmasse.

Eiendomsavdelingen består av 30 årsverk fordelt på 42 personer, og et netto driftsbudsjett på ca. 16 mill.kr.

Renholds- og vaktmestertjenestene, badevakter, ansvar for utvikling/investering/prosjekt, samt samordningsansvar for innkjøp er tillagt området.

Brønnøy kommune eier og forvalter eiendommer / bygninger i størrelsesorden mange hundre millioner kroner.

I tillegg til Utvikling er det FDV-arbeidet som ligger sentralt i eiendomsforvaltningen:  

Forvaltning Omfatter administrative oppgaver som kjøp og salg av eiendommer, utleie av bygninger og lokaler, husleieadministrasjon, utarbeiding av forsikringsavtaler, økonomisk planlegging og styring, personaladministrasjon m.m.
Drift Omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at bygninger og tekniske installasjoner skal fungere som planlagt. Dette omfatter bl.a. betjening av installasjoner, forsyning av vann, energi samt renhold og renovasjon.
Vedlikehold Oppgaver knyttet til det å opprettholde bygningen og tekniske installasjoner på et fastsatt kvalitetsnivå for å kunne bruke bygget til tiltenkt formål. Utskiftninger av bygningsdeler med kortere levetid enn resten av bygningen defineres som vedlikehold. Korrektivt (bøte på feil eller mangler) vedlikehold er ikke-planlagte arbeider for å rette opp uforutsett skade/mangel. Forebyggende vedlikehold (rutinemessig/periodisk) er arbeider som utføres pga forventet slitasje i den hensikt å motvirke forfall.

Forvaltning og utvikling

Eiendomssjef

Arnt Ståle Sæthre
Arnt S.
Tlf 75012508
E-post

Avdelingleder
Renhold

Hanne

Hanne Storheil
Tlf 75012518
E-post
 

Overordnet mål;

Gjennom god kompetanse og effektiv organisering skal de prioriterte oppgavene løses på en best mulig måte for Brønnøy kommunes bygningsmasse og dens brukere, i tråd med kommunens overordnede målsetting, og gjeldende regelverk. Det er et mål å være i forkant av utviklingen.

 

MÅL;

  • Avdelingen skal arbeide for at kommunens virksomheter får forskriftsmessige og funksjonelle gode lokaler for sin aktivitet, og at disse utnyttes effektivt med hensyn på areal og energi/miljø/klima.
  • Innkjøp skal skje i henhold til regelverk for offentlige anskaffelser, og skal utføres med spesiell fokus på kvalitet, levetidskostnader og miljøbelastning.
  • Avdelingen har som en målsetting å skape et godt arbeidsmiljø og attraktive arbeidsplasser.Sist oppdatert den 09.sep.2015