English contents Skalere tekst Øke kontrast

Fra jul til hjul


Bakgrunn

Med dagens arbeidsmarked og de rekrutteringsutfordringene vi står overfor i årene som kommer, er det viktig å være i forkant, jobbe systematisk og fokusere på rekrutteringsaktiviteter av ulik art. Det blir viktig å markedsføre Brønnøy kommune som sted å bosette seg, å profilere de tjenester kommunen utfører og ikke minst de verdifulle jobbmulighetene som finnes her.

Brønnøy kommune har i mange år gjennomført en rekke tiltak som begrunnes i tanken om langsiktig rekruttering; lærlinger, praksisplasser/dager, samarbeid med grunnskole/videregående skole/høgskole, sommerjobber nevnes i så måte. Ulike informasjonstiltak, fra foredrag for 10. klassinger, rekrutteringsstands på yrkesdager, profileringsomtale i fagblad og de siste årene også med egne informasjonsstand på ulike arrangement og festivaler som arrangeres i kommunen. Egne sommmerjobb-prosjekter for ungdom under 18 år må også fremheves.   

Rekrutteringsutfordringen både til de respektive arbeidsplasser, men også for regionen som sådan, har gjort det helt nødvendig å gå nye veier i rekrutteringsarbeidet. Samarbeid for å finne fram til og få gjennomført gode felles tiltak har vært et viktig utgangspunkt i så måte. Brønnøy kommune, Brønnøysundregistrene og Torgar Næringshage AS har hatt et samarbeid knyttet til ulike rekrutteringsaktiviteter siden 2008.

I medhold av Brønnøy kommunes kompetanseplan, vedtatt i Kommunestyre 17. oktober 2012, delmål 3 skal det fokuseres på planmessig rekruttering og positiv profilering. Dette ble nærmere beskrevet i pkt 9.1.8: ”Målrettet rekrutteringsarbeid må utøves, der en sikrer helhetlige aktiviteter med tydelig profil og budskap på de ulike rekrutteringstiltakene.”

Det er følgelig nødvendig å jobbe mye mer systematisk med dette rekrutteringsarbeidet for fremtiden.

Prosjektet skal nettopp bidra til dette ved å se på hva gjøres i dag, hva kan forbedres og hvilke nye tiltak kan utvikles for å nå kompetanseplanens mål.

Kan samarbeid med utdanningsmiljøene styrkes, både lokalt via skolenes rådgivere, eksterne kompetansemiljø, karrieresenter, utdanningsinstitusjoner med rekrutteringsplasser/messer/ informasjonskanaler m.v.? Hvilke aktiviteter gjennomføres ute på virksomhetsområdene i dag, og hva i regi av personalavdelingen? Opptrer Brønnøy kommune ensartet og med samme budskap i sine ulike aktiviteter? Finnes nye muligheter - for eksempel ved bruk av digitale løsninger?       

Dokumenter

Mandat
Sist oppdatert den 08.feb.2016