English contents Skalere tekst Øke kontrast

Historikk


 

På 1970 tallet ble en kulturavdeling / kulturetat etablert i Brønnøy, som i andre kommuner. I 1992 ble kultur en avdeling under skole. Fra 01.10.1995 til 31.12.2005 var kulturområdet organisert som en avdeling tilknyttet Sentraladministrasjonen med rådmannen som direkte overordnet.  Tanken var på det tidspunktet at kultur skulle ha en sektorovergripende funksjon. Det meste innenfor kommunes kulturarbeid var drift og førstelinjetjeneste. Mange av de ansatte hadde deltidsstillinger og en god del var kvelds- og helgearbeid. Kulturavdelinga i Brønnøy hadde i 2005 22 medarbeidere, fordelt på 13 årsverk.

 

Den 01.01.2006 ble kulturavdelinga oppdelt og kulturkontoret ble lagt ned etter 27 års drift. Det innebærer at driftsoppgavene ble fordelt på virksomhetsområdene for drift samt at kulturkontoret deles og spesialiseres på ulike stabsfunksjoner (6-7 deler). Nærmeste politiske utvalg for kultursaker er Driftsstyre 1 (oppvekst, omsorg, kultur).

 

Målsettingen ved dagens organiseringi Brønnøy kommune er:

  1. Reindyrking og skille mellom oppgaver knyttet til drift kontra forvaltning / strategi!
  2. Derved forsøke å flytte ledelsen nærmere brukerne / innbyggerne i Brønnøy!
  3. Omstrukturere administrasjon og tjenesteproduksjon ved å desentralisere ansvaret for driftsoppgaver!
  4. Økonomisk innsparing – skape en billigere administrasjon, som igjen kan gi mer midler til første linje og økt velferd!Sist oppdatert den 09.sep.2015