English contents Skalere tekst Øke kontrast

Hjemmebaserte tjenester.


 
Konstituert områdeleder
 

Tonje Johansen
Tlf: 75 01 29 02
Fax: 75 01 29 01
E-post
Hjemmebaserte tjenester tilbyr :
 
 • Hjemmesykepleie/Kreftsykepleie
 • Hjemmehjelp/praktisk bistand
 • Miljøterapi for hjemmeboende
 • Omsorgsboliger
 • Boenheter med heldøgns omsorg
 • Støttekontakt
 • Omsorgslønn
 • Avlastning
 • Trygghetsalarm
 • Matombringing
 • Tildeling av TT kort (transporttjeneste)
 • Parkeringstillatelse
 • Ledsagerbevis

For å kunne gi et helhetlig tilbud til den enkelte bruker/pasient skal hjemmebaserte tjenester samarbeide med aktuelle samarbeidspartnere, både innenfor kommunale tjenester og andre.
Sist oppdatert den 11.aug.2017