English contents Skalere tekst Øke kontrast

Hjemmesykepleie


 
 
Målgruppe
Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Brønnøy kommune, og som på grunn av akutt eller kronisk sykdom / funksjonshemming har behov for pleie og omsorg i eget hjem
 
Formål
Å gi tilbud om sykepleie i hjemmet når det er behov for det.Gi hjelp ved kort eller langvarig sykdom.Arbeide forebyggende for å redusere pleiebehovet.
 
Beskrivelse av tjenesten
Hjemmesykepleie kan ytes 24 timer i døgnet. Hjemmesykepleien tilstreber at brukeren får så få personer som mulig å forholde seg til. Turnus, ferieavvikling og evt. sykdom kan føre til avvik fra dette. Enhver hjelper er orientert om brukerens situasjon og hjelpebehov.

Det kan blant annet gis hjelp til:
  • Generell sykepleie
  • Personlig pleie
  • Sårbehandling
  • Smertebehandling
  • Å forebygge komplikasjoner p.g.a. sykdom
  • Oppfølging og observasjon av foreskrevet medikamentell behandling
  • Oppbevaring, opplegging og utdeling av medisiner
  •  Observasjon av sykdomsutvikling og allmenntilstand

All hjelp tildeles etter individuell vurdering. Det tas utgangspunkt i søkerens situasjon og hva han/hun kan klare selv. Da hjelpen vurderes ut i fra personlige behov, kan det på forhånd ikke sies noe om omfanget av tjenesten. Behovet for hjemmesykepleie vurderes kontinuerlig. Hjemmesykepleie er gratis

Vilkår
Søker må p.g.a. akutt eller kronisk sykdom/funksjonshemming ha behov for nødvendig helsehjelp i form av sykepleie. (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester)Sist oppdatert den 09.sep.2015