English contents Skalere tekst Øke kontrast

Høring av konsesjonssøknad fra Helgeland Kraft AS – Nytt merkespenn over Tosenfjorden


Helgeland Kraft AS har pålegg fra Luftfartstilsynet om å merke luftspennet over Tosenfjorden. Helgeland Kraft AS har derfor søkt om tillatelse til ombygging av spenn over Tosenfjorden på eksisterende 132 kV ledning Langfjord-Lande-Kolsvik. Ombyggingen innebærer en utvidelse med ekstra spennmast på hver side av fjorden og montering av en ny faselinje med flymarkører mellom mastene.

Helgeland Kraft AS søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene, herunder rettigheter for all nødvendig ferdsel/transport. Samtidig søkes det om forhåndstiltredelse som innebærer at grunn og adkomstrettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt.

Høringsuttalelse sendes til Norges vassdrags- og energidirektorat innen 22.04.2016 elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker eller på epost til nve@nve.no eller som brev til NVE, Postboks 6091, Majorstuen, 0310 Oslo.

Saksdokumenter:
Sist oppdatert den 31.mai.2016