English contents Skalere tekst Øke kontrast

Hverdagsrehabilitering


Folk flest ønsker å være aktive og bo hjemme lengst mulig. De ønsker å kunne utføre de betydningsfulle, hverdagslige tingene og delta i sosiale sammenhenger. Aktiv deltakelse styrker livskvalitet og livslengde!

I hjemme ditt kan vi trene på den trappa du skal gå i for og hent avisa, ved din egen kjøkkenbenk eller å komme oppi badekaret ditt. Her har vi også anledning til å se de utfordringene du har i hverdagen og hvilket nettverk du har rundt deg.

Brønnøy kommune har derfor vedtatt å satse på aktiv omsorg fremfor passiv omsorg jamfør omsorgsplan 2015-2020. Et av tiltakene er å innføre hverdagsrehabilitering. Den nye arbeidsformen baserer seg på å endre den tradisjonelle tenkemåten i pleie- og omsorgstjenesten fra: «hva er problemet du trenger hjelp til?» Til: «hva er viktige aktiviteter i ditt liv som du ønsker å mestre?»

Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring

Hverdagsrehabilitering er rehabilitering og forebygging mens brukeren bor i eget hjem. Hverdagsrehabilitering starter med spørsmålet: «hva er viktig i livet ditt nå?»                                    For mange handler det om å mestre hverdagslivets utfordringer. Målstyrt, tidsavgrenset og tverrfaglig rehabilitering gir personen mulighet til deltakelse. Hverdagsrehabilitering inkluderer kombinasjon av trening, teknologiske løsninger, endring av omgivelser og samarbeid med pårørende.

Hverdagsmestring er et tankesett som vektlegger den enkeltes mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå. Denne grunnleggende tankemåten styrer hverdagsrehabilitering. Dette tankesettet er ikke forskjellig fra tradisjonell rehabilitering, og det er derfor ikke unikt for hverdagsrehabilitering.  (hverdagsrehabilitering i Norge (2012) rapport 2013, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk fysioterapeutforbund, Norsk sykepleierforbund)

Hvem kan få hverdagsrehabilitering?

I Brønnøy kommune er målgruppen:

 • Hvis du bor hjemme og er ny tjenestesøker.
 • Hvis du er en eller annen grunn trenger mere tjenester pga. tjenesteovergang. (eks hvis du har vært innlagt på sykehus eller på ett korttidsopphold ved sykehjemmet.
 • Hvis du har få tjenester fra før. Eks hjelp til dusj.
 • At du er motivert til å klare deg mest mulig selv.

 

Brønnøy kommune har ekskludert følgende brukergruppe:

 • Alvorlig rus og psykiatri.
 • Funksjonssvikt/ langt kommen kognitiv svikt som vanskeliggjør rehabilitering.
 • Akutt hjerneslag med store utfall.
 • Generellakutte tilstander (Eks brudd o.l)
 • Progredierende sykdom.(Eks. palliasjon)

 

 

Beskrivelse av tjenesten:

Hverdagsrehabilitering vil foregå på dagtid, ikke kveld og helg, eller helligdager. Dersom bruker har behov for bistand på kveld, natt eller helg, blir det fattet vedtak om dette som ordinær hjemmesykepleie.

Den som får tilbud om Hverdagsrehabilitering bor hjemme, og tilnærmingen foregår i brukerens hjem og nærmiljø.

Bruker blir tilbudt Hverdagsrehabilitering i stede for, eller i tillegg, hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand. For bruker som takker ja, vil saksbehandler fatte vedtak på hverdagsrehabilitering på opptil 4 uker.

 

Det er mange måter å organisere hverdagsrehabilitering på, men overordnet skilles det mellom en spesialistmodell og en integrert modell:

 • Spesialistmodellen.

Etablering av eget flerfaglig rehabiliteringsteam med fullstendig ansvar for utredning, planlegging og gjennomføring av rehabiliteringsprosessen. Frederica kommune i Danmark jobber etter denne modellen hvor det rundt hver bruker settes sammen et team med en ergoterapeut/fysioterapeut, sykepleier og to hjemmetrenere.

 • Den integrerte modellen.

Rehabiliteringsteam som motor for hverdagsrehabilitering. Teamet har ansvar for utredning, planlegging og oppfølging av rehabiliteringsprosessen, mens de ordinære kommunale tjenestene utfører arbeid med og overfor brukeren. Rehabiliteringsteamet veileder og følger opp. Østersund kommune i Sverige jobber etter denne modellen.

Brønnøy kommune jobber ut fra spesialistmodellen og har ett tverrfaglig team som består av fysioterapeut, sykepleier og omsorgsarbeidere. Disse har ansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere rehabiliteringsprosessen.

Din søknad vil bli vurdert av koordinerende enhet, som også foretar vurderingsbesøk og saksbehandling. Hvis du innvilges hverdagsrehabilitering vil du få vedtak på dette.

 

Målet etter hvert er at alle ansatte i pleie- og omsorgstjenesten skal jobbe ut fra dette tankesettet og hjelpe brukerne til å rehabiliteres i eget hjem. Altså en integrert modell.

Kontaktpersoner:

Koordinerende enhet

Helse- og omsorgssentret, Skulesvei 13, 8904 Brønnøysund

Telefon 75012910/75012907

Eller sentralbord Brønnøy Kommune. Tlf 750 1200.
Sist oppdatert den 09.sep.2015