English contents Skalere tekst Øke kontrast

VotnmyraBrønnøy og Bindal kommuner
 
Votnmyra ligger i Vassbygda, på grensen mellom Bindal og Brønnøy kommuner. Hoveddelen av naturreservatet ligger i Bindal kommune.

Verneformålet for naturreservatet er å bevare et urørt og vakkert landskapsområde med tilhørende plante- og dyreliv. Det er av spesiell betydning å bevare myrtypene som har en variert og til dels rik flora. Myrkomplekset ligger i et åpent lende omgitt av lave koller, delvis bevokst med frodig blandingsskog, delvis med kulturskog. Myrpartiet er sumpig med flere tjern. Lavereliggende områder er til tider overflommet.

En stor del av myrområdet har rik, minerotrof vegetasjon, med innslag av kalkkrevende plantearter som breiull, brunskjene og dvergjamne. Ved tjerna er det frodige forekomster av strandrør. Myrområdet er en del av et større våtmarksområde som er viktig for dyrelivet i distriktet, bl.a. har beveren fast tilhold her.

Her kan du finne forskriften for naturreservatet.

Les mer om verneområdet på :
 Sist oppdatert den 09.sep.2015