English contents Skalere tekst Øke kontrast

Klageadgang


KLAGE. Enkeltvedtak etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kan påklages etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2.

Klagefristen er 4 uker, regnet fra den dagen du mottar brevet.
Klagen bør utformes skriftlig, og sendes: Brønnøy kommune, Skules Vei 13, 8900 Brønnøysund.
Klagen vil først bli behandlet av det samme organ som fattet det opprinnelige vedtaket.

Dersom søker ikke får medhold, vil klagen bli oversendt Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse.

Tjenesten kan gi nødvendig råd og veiledning.
Sist oppdatert den 09.sep.2015