English contents Skalere tekst Øke kontrast

Kunngjøring av planvedtak - privat detaljregulering for Kjærlighetsstien 15, Brønnøy kommune


Brønnøy kommunestyre godkjente i møte den 20. september 2017 i sak 36/17, privat
detaljregulering for Kjærlighetsstien 15 i Brønnøy.

Planen omfatter eiendommen gnr 105 bnr 50 på Salhus, og legger til rette for en bedre
utnyttelse av eiendommen til boligformål. Nærmest sjøen er eiendommen avsatt til
uthus/naust/badehus.

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til PBL § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI, påklages.
Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905
Brønnøysund, eller helst på e-post til postmottak@bronnoy.kommune.no, innen 31.10.2017.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning må framsettes innen 3 år fra denne kunngjøring
om vedtaket, jfr. PBL § 15-2 og § 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig og sendes
Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905, Brønnøysund, eller på e-post til
postmottak@bronnoy.kommune.no


Vedlegg:
Sist oppdatert den 10.okt.2017