English contents Skalere tekst Øke kontrast

Kunngjøring av planvedtak - Reguleringsplan for settefiskanlegg Borkamo


Kommunestyret godkjente den 10. februar 2016 i sak 8/16 privat reguleringsplan for settefiskanlegg på Borkamo (del av gnr 204, bnr 1) i Brønnøy, med tilhørende plandokumenter, jf vedlegg.

Planen legger til rette for utvidelse av settefiskanlegget på Borkamo, som ble etablert i 1987, gjennom utvidelse av regulert byggeområde til industri/lager. 

I følge plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28 kan det klages på vedtaket innen 3 uker fra kunngjøring. Eventuell klage må være skriftlig og sendes Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund, eller helst på e-post: postmottak@bronnoy.kommune.no innen 30.03.2016 (av hensyn til påsken).

Krav om innløsning etter reguleringsplan etter pbl §15-2. og erstatning for tap etter pbl § 15-3., må være fremsatt skriftlig til Brønnøy kommune, samme adresse som over, innen 3 år fra denne kunngjøringen.

                                                                                                                             Rådmannen

Vedlegg:

 1. Plankart
 2. Planbestemmelser
 3. Planbeskrivelse
 4. Melding om vedtak/Utskrift fra møtebok av 10.02.2016 i sak 8/16

Øvrige vedlegg med referanse til vedleggene i saksutredningen til K-sak 8/16:

 1. Brev datert 24.09.2015
 2. Planillustrasjon
 3. Utskrift fra møtebok i sake 44/08 den 01.10.2008
 4. Innsigelse av 31.10.2008 fra Nordland Fylkeskommune
 5. Uttalelse datert 04.11.2008 fra Nordland Fylkeskommune
 6. Innsigelse datert 14.11.2008 fra NVE
 7. Brev av 24.08.20011 fra Fylkesmannen i Nordland (innsigelsen trekkes)
 8. Brev av 12.02.2012 fra NVE (del 1 av innsigelsen trekkes)
 9. Brev av 02.07.2015 fra NVE (del 2 av innsigelsen trekkes)Sist oppdatert den 09.jun.2016