English contents Skalere tekst Øke kontrast

Detaljregulering for Kløvermarka barnehage, gnr 106, bnr 170 og 183, i Brønnøy.


Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 godkjente Brønnøy kommunestyre den 21.6.2011 detaljregulering for Kløvermarka barnehage, gnr 106, bnr 170 og 183.

Planen omfatter de nevnte eiendommer. Hensikten er å legge til rette for utvidelse av Kløvermarka barnehage med nytt separat bygg på tomten gnr 106 bnr 183, tilrettelegge parkeringsplasser og lage et godt og funksjonelt uteområde. Den private planen har virkning i 5 år fra kunngjøringsdato. Detaljreguleringen med bestemmelser og beskrivelse m.m. kan ses på www.bronnoy.kommune.no - Plan, utvikling og miljø - Kunngjøring av planvedtak.

 

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til PBL § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI, påklages. Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund, innen 06.08.2011.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning må framsettes innen 3 år fra denne kunngjøring om vedtaket, jfr. PBL § 15-2 og § 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig og sendes Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund.
Sist oppdatert den 09.sep.2015