English contents Skalere tekst Øke kontrast

Kunngjøring om planvedtak - Detaljregulering for område sør for Salhus Alle


Kommunestyret godkjente detaljregulering for område sør for Salhus Alle med planbestemmelser den 30.09.2015.

Planen viser rammer for ny bebyggelse og blandt annet fortau fra Salhus Alle til Rema1000.


Vedtaket kan påklages i henhold til Plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28

innen 3 uker fra kunngjøring. Eventuell klage på fremsettes skriftlig og sendes Brønnøy

kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund, eller pr. e-post til postmottak@bronnoy.kommune.no innen 25.11.2015.

 

Krav om innløsning ved reguleringsplan etter pbl. §15-2 og erstatning for tap etter pbl § 15-3,

må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøring.

Det er anledning til å se saksdokumenter i 2.etg. på rådhuset samt på kommunens hjemmeside

(www.bronnoy.kommune.no).

Dokumenter:
Sist oppdatert den 09.jun.2016