English contents Skalere tekst Øke kontrast

Kunngjøring om planvedtak – Detaljregulering gang-/sykkelveg Mosheim.


Kunngjøring om planvedtak – Detaljregulering gang-/sykkelveg Mosheim.

Kommunestyret godkjente detaljregulering for gang-/sykkelveg Mosheim med

planbestemmelser den 18.06.2015.

Planen viser gang-/sykkelveg på vestsiden av fv.17 langs strekningen fra Mosheimsjøveien –

kryss Mosheimvikran.

Vedtaket kan påklages i henhold til Plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28

innen 3 uker fra kunngjøring. Eventuell klage på fremsettes skriftlig og sendes Brønnøy

kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund, eller pr. e-post til postmottak@bronnoy.kommune.no innen 24.08.2015.

 

Krav om innløsning ved reguleringsplan etter pbl. §15-2 og erstatning for tap etter pbl § 15-3,

må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøring.

Det er anledning til å se saksdokumenter i 2.etg. på rådhuset samt på kommunens hjemmeside

(www.bronnoy.kommune.no).

Dokumenter:
Sist oppdatert den 09.jun.2016