English contents Skalere tekst Øke kontrast

Kunngjøring planvedtak: Områderegulering for Brønnøysund lufthavn med omland


Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 har Brønnøy kommunestyre i møte den 28.10.2015 i sak 83/14, godkjent områderegulering for Brønnøysund lufthavn med omland


Planen omfatter Brønnøysund lufthavn med omland; Hovøya, Klubben, Tverrøya, Kjerringholmen/Soløya, Lendingsåsen og deler av Svarthopen.

Formålet med reguleringen har vært å oppgradere planverket i hht gjeldende plan- og bygningslov, legge til rette for en mer fleksibel plan for lufthavnas behov, legge til rette for brannøvelsesfelt, omregulere byggeområder for industri m.m. på søndre del av Hovøya til frilufts- og landbruksformål (dvs. endre del av reguleringsplan for industri- og havneområdet Laukholmen/Hovøya, vedtatt 24.09.1976), samt regulere tidligere uregulerte områder på Tverrøya og Klubben.

 

Vedtak av planen erstatter/opphever følgende reguleringsplaner:

Reguleringsendring Brønnøysund lufthavn (PlanID 1986005), vedtatt 25.07.1986.

Brønnøysund lufthavn endring nr. 3 (PlanID 1992001), vedtatt 17.02.1993.

 

Problemer med planavdelingens tekniske utstyr har gjort at produksjonen av vedtatt plankart har tatt noe tid ut over det man normalt regner med i slike saker. Derfor kommer meldingen om vedtaket først nå.

 

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til PBL § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI, påklages.

Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905

Brønnøysund, eller på e-post til postmottak@bronnoy.kommune.no, innen 14.01.2015. Det er med denne fristen tatt hensyn til jule-/nyttårshelg.

 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning må framsettes innen 3 år fra denne kunngjøring

om vedtaket, jfr. PBL § 15-2 og § 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig og sendes

Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905, Brønnøysund, eller på e-post til postmottak@bronnoy.kommune.no

Vedlegg

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015