English contents Skalere tekst Øke kontrast

Folkehelse


Folkehelsen i Brønnøy kommune
 
Kontaktperson folkehelse: Folkehelsekoordinator Sturla Ditlefsen,  Tlf..: 750 12 023

 

helsekontoen

SHAKE  Sør-Helgeland Aktiv for Kroppen

 


Helse er individets ansvar, men samfunnet må arbeide for å tilrettelegge for sunne helsevalg i befolkningen.  På denne måten vil vi kunne spare samfunnet for store økonomiske utgifter på sikt, samtidig som enkeltindividet kan oppnå bedre livskvalitet. Med andre ord må vi gjøre det “lett velge rett”

FOLKEHELSE:

Samhandlingsreformen, ny Helse- og omsorgslov samt ny Folkehelselov innført. Disse endringene medfører at kommunene får nye roller og nye oppgaver, der det skal vektlegges helhetlig behandling og forebygging samt en oppgaveforskyvning fra spesialisthelsetjenesten i kommunen. Kommunene skal nå gjøre en helseinnsats, det skal lønne seg å forebygge sykdom og her kommer den nye folkehelseloven inn. Den nye folkehelseloven klargjør kommunenes ansvar for å tenke folkehelse, forebyggende og helsefremmende tiltak i all planlegging. Det skal tenkes helse i alt, også i kultur, samferdsel, skole og barnehage.

Folkehelse omhandler alle aspekter av våre liv og er definert som ”befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning” (Folkehelseloven. 2011). Folkehelse er tverrsektorielt arbeid og det berører alle deler av den kommunale organiseringen. Folkehelsearbeid tar utgangspunkt i at samfunnet har ansvar for befolkningens helse ved å legge grunnlaget for gode levekår og levevaner.

Mål og retningslinjer:

Vår visjon er at Brønnøy kommune representerer god utvikling og god livskvalitet, og er en sunn kommune. Brønnøy kommune satser stort på folkehelse og ønsker at sine innbyggere får flere leveår med god helse. Arbeidet med folkehelse skal gi energi og fremtidstro. Det skal skape positivitet for innbyggerne i kommunen, de skal føle seg ivaretatt der målet er å skape gode lokalsamfunn og god livskvalitet for alle i Brønnøy.

Strategier og tiltak

Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader, og å utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og som fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse. Folkehelsearbeid innebærer både tiltak for å bedre befolkningens helse, og tiltak for å bidra til en jevnere fordeling av faktorer som påvirker helsen.

Systematisk folkehelsearbeid med vekt på oversikt, plan og tiltak med fokus og målrettet arbeid mot alle aldersgrupper. Brønnøy kommune vil ha et bredt samfunnsperspektiv for folkehelse, og vil ha økt oppmerksomhet på faktorer som påvirker helsen, blant annet bakenforliggende faktorer som utdanning, jobb, bolig og oppvekstmiljø.

 

Det systematiske folkehelsearbeidet etter styringssirkel tilpasset plan- og bygningsloven: Prosesshjul som folkehelsestrategi 

folkehelseloven_-_ring.jpg
Folkehelseloven gir kommunene et langsiktig og systematisert rammeverk for folkehelsestrategi. Oversikt ( § 5): Kommunen har ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Planarbeid ( § 6): Folkehelseutfordringer lokalt skal drøftes i arbeidet med kommunal planstrategi. Tiltak ( § 7): Kommunen skal iverksette tiltak for å møte lokale utfordringer. Folkehelseprofilen for Brønnøy i 2013, samt kartleggingen av ungdoms helsesituasjon (Ungdata), viser at vi har mange utfordringer som det skal arbeides målrettet mot med tanke på strategier og tiltak. Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplanen fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet, jf. folkehelselovens §§ 5 og 6 (og jf. plan- og bygningsloven § 11-1). 

 

Brønnøy kommune er medlem av Sunne kommuner. Sunne kommuner-nettverket består av kommuner og fylkeskommuner som arbeider forskjellig, men målrettet for å fremme god helhetstenkning i lokalt- og regionalt folkehelsearbeid.

sunne_kommuner

Sunne kommuner

er den norske nasjonale nettverksforgreiningen til Verdens helseorganisasjon (WHO) Healthy Cities. Nettverket er et forum for kommuner som ønsker å utvikle og iverksette helsefremmende prosesser gjennom en tverrfaglig arena bestående av politikere, fagpersoner og administratorer. Nettverket arbeider for å fremme helhetstenkning i lokalt folkehelsearbeid og kommunalt planarbeid der det legges vekt på forebyggende strategier og helsefremmende aktiviteter. Sunne Kommuner arbeider etter WHO Healthy Cities sine faser, og fase 2009-2013 retter seg mot å utjevne sosial helseulikhet.

    java.lang.NullPointerException: Cannot invoke method setAutoUpdate() on null objectSist oppdatert den 27.aug.2015