English contents Skalere tekst Øke kontrast

Melding om planvedtak - ny reguleringsplan for Strømsneset


Kommunestyret vedtok den 18.06.15 ny reguleringsplan for Strømsneset, Brønnøysund. Formålet med planen er å tilrettelegge for utfylling og bebyggelse i nordenden av Brønnøyosen og å justere reguleringsløsningen for tilliggende eiendommer

Dokumenter

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Nordland i henhold til Plan- og bygningslovens

§ 1-9 og forvaltningslovens kap.VI. Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes via Brønnøy kommunestyre, Rådhuset, 8905 Brønnøysund, eller pr e-post til postmottak@bronnoy.kommune.no senest den 10.08.2015.

 

Eventuelle krav om innløsning ved reguleringsplan etter pbl § 15-2 og erstatning for tap etter pbl § 15-3 må være fremsatt senest innen 3 år fra denne kunngjøring.

 
Sist oppdatert den 09.jun.2016