English contents Skalere tekst Øke kontrast

Miljøterapi


 
Målgruppe
Innbyggere i Brønnøy kommune som p.g.anedsatt funksjonsevner eller andre årsaker har et særlig behov for praktisk bistand og opplæring i hjemmet.
Formål

Å gi praktisk hjelp i hjemmet til de som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Tjenestebeskrivelse
Miljøterapitjenesten kan bidra med praktisk bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål. Formålet med opplæringen skal være å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet

Tjenesten kan omfatte praktisk bistand og opplæring i:

  • Husarbeid.
  • Matstell/ måltider.
  • Personlig hygiene.
  • Av/ påkledning.
  • Administrering av medisiner.
  • Legge til rette for handling og banktjenester
  • Praktisk hjelp og opplæring vil kunne kombineres.

All hjelp tildeles etter en individuell vurdering. Det taes utgangspunkt i søkerens situasjon og hva han/hun ikke kan klare selv. Siden hjelpen vurderes ut i fra det personlige behov, kan det på forhånd ikke sies noe om omfanget og innhold av tjenesten.

Vilkår
Det bør foreligge en skriftlig søknad om miljøterapi av bruker selv.

Henvendelse fra relevant instans/person kan aksepteres, men miljøterapi tjenesten kan ikke ytes mot brukers vilje.

 
Spørsmål kan rettes til:
- Administrasjon ved pleie og omsorg
- Fagkonsulent i vernepleie
- Gruppeleder i miljøterapi tjenesten
- Vernepleier

Miljøterapitjenesten kan også kombineres med andre tjenester, f.eks hjemmehjelp, hjemmesykepleie, støttekontakt, trygghetsalarm, middagsombringing, omsorgslønn. Forespørsel om ovennevnte tjenester kan
Sist oppdatert den 09.sep.2015