English contents Skalere tekst Øke kontrast

Nydyrkning


Nydyrking av arealer til jordbruksformål kan bare skje etter plan som godkjennes av kommunen. Med nydyrking menes fulldyrking og overflatedyrking av jord, herunder også gjenoppdyrking av jord som har ligget unytta i over 30 år.

Formålet med bestemmelser om godkjenning og plan er å sikre at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskap. Hensyn som vektlegges er miljøverdier som biologisk mangfold, kulturminner og landskapsbildet. Blant annet om det på arealet finnes sjeldne miljøverdier og hvor sjeldne disse er.

Det legges også vekt på å sikre driftsmessig gode løsninger. Eksempelvis at med grunnlag i jordlovens § 1 er ønskelig å styrke driftsgrunnlaget for foretaket og om nydyrkingstiltaket legger til rette for driftsmessig gode løsninger.

Dersom arealet som søkes nydyrket er over 50 dekar, må det vurderes om tiltaket skal konsekvensutredes. Det stilles også krav til vegetasjonssoner mot vassdrag.

Forskrift om nydyrking regulerer området.

Søknad om godkjenning sendes på eget skjema fastsatt av Landbruks- og matdepartementet til kommunen. Klageinstans er fylkesmann.
Sist oppdatert den 08.feb.2016