English contents Skalere tekst Øke kontrast

Ordensregler


                 Skolens visjon:

                        -   en skole der elever, foreldre og ansatte trives og samarbeider

                              -   og får nyttige kunnskaper, gode ferdigheter og sunne holdninger

§1  Mobbing/plaging eller  bruk av vold skal                                                                        

      ikke foregå på skolen eller på skoleveien.

 

§2  Det skal være arbeidsro i timene og

      elevene skal møte presis.

 

§3  I friminuttene skal elevene være ute.

      Unntak kan gjøres (inneordninger, sterk 

      kulde og lignende).  Skolens område skal

      ikke forlates uten tillatelse.

 

§4Farlig lek er ikke tillatt på skolen.

     Snøballkasting kun på tillatte steder.

 

§5  Sykkel, sparkstøtting og lignende skal

      parkeres ved biblioteket/parkerings-

      plassen. Elevene må bruke hjelm ved

      avtalt bruk av sykkel, skøyter og

      rullebrett  i skoletida. 

      Elevene bør være 10 år før de

      sykler i trafikken.  (Trygg

      Trafikks anbefaling)

     

§6  Mobiltelefon eller spillkonsoll brukes

      ikke på skolen (så fremt dette ikke er 

      avtalt med lærer) og blir beslaglagt.

      Utleveres etter siste time.

 

§7  Farlige gjenstander skal ikke være med

      på skolen og vil bli beslaglagt.  Må

      hentes av foreldrene.

 

§8  Ta ansvar for eget og felles utstyr.

      Hærverk eller tap av bøker/utstyr

      erstattes av foreldrene. 

 

§9  All bruk av tobakk og rusmidler er

      forbudt.  Beskjed hjem.

 

§10Godteri spiser vi bare ved spesielle

       anledninger (skoleavslutning og

       lignende).

 

§11Elevene venter ved skolens flaggstang til

       det ringer ved skoledagens slutt. 

Skolens sanksjoner ved brudd på ordensreglene:

 

 • Irettesettelse, tilsnakk, anmerkning.
 • Ved gjentatte regelbrudd og større forseelser kontaktes hjemmet.
 • Ved stadige forstyrrelser i timen kan eleven vises bort fra undervisningen i enkelttimer.  Hjemmet kontaktes ved behov.
 • En elev kan vises bort fra undervisningen resten av dagen ved særlig alvorlig brudd på ordensreglene (jfr. Opplæringsloven §2-10).  Elevene kan også utelukkes fra fellessamlinger, ekskursjoner og utflukter.  Foreldrene varsles ved utvisning/utelukkelse.
 • Lovbrudd begått i skoletiden meldes politiet.
 • Brudd på ordensreglene kan føre til nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel. (Ungdomstrinnet)

 

Skolens sanksjoner ved mobbing:

 

        Def.: En person er mobbet eller plaget når  

        Han eller hun, gjentatte ganger og over en viss

        tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller

        flere personer. (Olweus)

 

 • Eleven irettesettes straks av lærer som observerer den uønskede atferden.  Hendelsen noteres på eget skjema (Olweus) og legges på mappe til mobber og mobbeoffer.
 • Enhver henvendelse fra elever, foreldre eller andre om mobbing eller mistanke om mobbing registreres av kontaktlærer på Olweus-skjema.
 • Rektor og S-teamet på skolen skal

informeres om den registrerte mobbingen.

 • Alvorlige samtaler med mobber og mobbeoffer.
 • Samtaler med foreldre til involverte elever, eventuelt sammen med elevene.
 • Tiltak iverksettes for å få slutt på mobbingen.
 • Alle tiltak blir notert på eget tiltaks-skjema.
Dersom mobbingen fortsetter kontaktes skolens samarbeidspartnere, eks. PPT, helsesøster, barnevern, lege, BUP for iverksettelse av ytterligere tiltak.

 

 

 
Sist oppdatert den 08.feb.2016