English contents Skalere tekst Øke kontrast

Post- og sakslister - Innsyn


Post- og sakslister

Kontaktinformasjon:

Brønnøy kommune : Sivert Nielsens gate 24, 8905 Brønnøysund
Tlf. 75 01 20 00, postmottak@bronnoy.kommune.no

 

POSTLISTER

Trykk her

Her finner du alle inngående og utgående dokumenter, med det nyeste øverst. Taushetsbelagte opplysninger er unntatt. Interne notater er i dag ikke inkludert i postlisten. Dokumenter på postlisten publiseres med en forsinkelse på tre dager og ligger søkbare på postlisten i tre måneder.

Dokumenter i personal- og elevarkivet legges ikke ut på postlisten. For innsynsforespørsler i dette, kontakt kommunen. Vår e-postadresse er  postmottak@bronnoy.kommune.no

 

SAKSPAPIRER OG PROTOKOLLER

Trykk her

Her finner du møteoversikt til alle utvalgene. Saksdokumenter og protokoller fra møtene (fra og med april 2015) finner du ved å trykke på valgt møtedato. Ønsker du saksdokumenter fra et tidligere tidspunkt, sender du e-post til postmottak@bronnoy.kommune.no


Kommunens innsynsløsning publiserer kun dokumenter journalført fra og med 13. april 2015. For innsyn i dokumenter som er journalført før den datoen, vennligst send din innsynsforespørsel til  postmottak@bronnoy.kommune.no

 

Innsyn

Alle saksdokumenter i kommunen er i utgangspunktet offentlige, med mindre det er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om informasjon i et dokument kan unntas fra offentligheten, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (offentleglova § 11).

 

Fra innsynsløsningen kan du åpne dokumenter direkte i PDF-format når de ikke er unntatt med lovhjemmel. Hvis et dokument ikke blir direkte publisert, kan du be om innsyn. Dette kan gjøres både via e-post og et skjema i journalposten. 

 

Saksbehandlingstid

Krav om innsyn vil normalt bli besvart i løpet av tre virkedager. Hvis svar ikke er mottatt i løpet av fem virkedager, er dette å regne som et avslag som kan påklages.

 

Avslag på innsyn – klagefrist

Ved avslag på innsynsforespørsel kan det innen tre uker kreves en begrunnelse for avslaget (offentleglova § 31).

Avslag på krav om innsyn kan påklages innen tre uker fra avslaget er mottatt (offentleglova § 32). Klageinstans vil være Fylkesmannen i Nordland.

 

Tenk på følgende før du sender brev/e-post til kommunen

Henvendelser som fører til saksbehandling kommer på kommunens offentlige postliste. Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen eller på nyhetene.

Skal du sende sensitive opplysninger til kommunen, bør disse sendes per brev. E-post er ikke en sikker forsendelsesmetode for slike opplysninger.

 
Sist oppdatert den 20.okt.2017