English contents Skalere tekst Øke kontrast

Privat forslag til detaljregulering for Kjærlighetsstien 15, gnr 105, bnr 50, i Brønnøy


Det faste utvalget for plansaker vedtok i møte den 28.06.2016, sak 39/16, å legge til offentlig ettersyn privat forslag til

Detaljregulering for Kjærlighetsstien 15

Planforslaget legges til offentlig ettersyn med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for mer hensiktsmessig bruk av Kjærlighetsstien 15 (gnr 105, bnr 50) til boligformål, og en større fleksibilitet for utforming av byggeprosjektet enn i dagens plan. Planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart m.m. kan sees på rådhuset, samt under (se vedleggene).

Evt. merknader eller uttalelser til planmaterialet merkes med saksnr. og sendes skriftlig til Brønnøy kommune, Plan og utvikling, Rådhuset, 8905 BRØNNØYSUND, eller aller helst på e-post til: postmottak@bronnoy.kommune.no, innen 24. august 2016.

Vedlegg:

Rådmannen
Sist oppdatert den 13.jan.2017