English contents Skalere tekst Øke kontrast

Psykososialt kriseteam


POSOM- TEAM

Informasjon om kriseteamet fås ved henvendelse
på dagtid til Rus og psykisk helsetjeneste          

95012320 vakttelefon dagtid
75012320 kontortelefon leder
75020500 legevakt kveld/natt
AMK 113

 

Gir omsorg og hjelp til familier som har opplevd brå og uventet død av nært familiemedlem i forbindelse med selvmord, ulykker, voldshandlinger, barnedød og evt. andre alvorlige krisesituasjoner.  Dette gjelder også når ulykken har skjedd utenfor kommunen.
Hvis krise oppstår på kveld/natt er det legevakten som kan bistå på tlf. 75020500 eller AMK 113.

Henvendelse til teamet skjer oftest via politi, lege eller prest. Disse informerer om at det finnes kriseteam i kommunen, og får samtykke fra de etterlatte om å varsle teamet.

Teamet er flerfaglig sammensatt. Det består av helsesøster, sosionom, prest, lege og psykiatrisk sykepleier.  De som er med i teamet er godt kjent med alle hjelpe-instanser og kan formidle eller hjelpe til med å få tak i andre hjelpere etter behov, for eksempel lege, sosiale tjenester, barnevern, pleie og omsorg.

 

Hvilken hjelp kan gis?

Vi kan gi og koordinere psykososial førstehjelp når sjokket og følelsen av kaos er så stor hos de berørte at hjelp fra nettverket ikke vil være nok. Vi kan

  • Vurdere behov og følge opp
  • Støttesamtaler
  • Formidle hjelp til familiemedlemmer som er rammet og bor i andre kommuner
  • Informere og støtte når arbeidsplasser eller institusjoner trenger veiledning og bistand etter en hendelse
  • Veilede og informere om aktuelle hjelpetiltak på sikt, for eksempel sorggruppe, sosialte tiltak, fysisk aktivitet

 

Kriseteamet er et supplement til det ordinære hjelpeapparat, og vil være det i en tidsavgrenset periode. Det er heller ikke meningen at kriseteamet skal erstatte den hjelp og støtte som de rammede har for øvrig. Familie, venner og det øvrige nettverket er det viktigste grunnlaget for at mennesker skal komme seg gjennom kriser på best mulig måte.

 

Det er viktig å snakke med andre om det som har skjedd selv om det synes vanskelig å dele tanker og følelser. Det kan være nødvendig å repetere hendelsesforløpet eller deler av det sammen med andre.

 

Hvordan vi mestrer de vanskeligste situasjoner i livet er også et viktig utgangs-punkt for videre utvikling. For noen mennesker som har opplevd spesielt sterke og dramatiske hendelser, kan det være viktig og nødvendig med mer profesjonell hjelp.

 

Kjennskap til normale krisereaksjoner og hvordan disse skal møtes, øker sjansen for at en skal komme gjennom en krise uten for store psykiske ettervirkninger.

 
Sist oppdatert den 08.feb.2016