English contents Skalere tekst Øke kontrast

Reguleringsplanforslag for Strømmen/Laukholmen


Det faste utvalget for plansaker vedtok i møte 07.06.2017 å legge detaljregulering for Strømmen/Laukholmen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §12-10.

Formålet med planarbeidet er blant annet å fastlegge fremtidig arealbruk. Planen skal tilrettelegge for nye arealer til boligformål, fritid-/turistformål samtidig som at viktige frilufts-områder skal sikres i samsvar med gitte rammer av planutvalget den 28.06.2016.

Planmaterialet, bestående av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og saksutredning er utlagt i rådhuset. Dokumentene kan også sees via kommunens hjemmeside – www.bronnoy.kommune.no.

Evt. merknader eller uttalelser til planforslag etc. sendes skriftlig til Brønnøy kommune, 8905 Brønnøysund, eller aller helst pr. e-post til postmottak@bronnoy.kommune.no innen 21.08.2017. 

Saksdokumenter:
Sist oppdatert den 29.jun.2017