English contents Skalere tekst Øke kontrast

Skjemaer


Skole
Barnehage
SFO

Teknisk etat
Brann- og redning
Byggteknisk
Landbruk, skog og vilt
Kart og oppmåling

Pleie og omsorg
Helse og velferd
Helse og barnevern

Skatteetaten

Skjenke og servering
Bostøtte
Kultur / fritid
Utleie / Bygg og anlegg
 

 

 

 

 

 

Skole      
Søknadsskjema for elevpermisjon Skjema   word
Henstilling/Klage ihht opplæringsloven kap 9a Skjema  
       
Barnehage      
Søknadsskjema for barnehageplass   Elektronisk  
Egenerklæring helsetilstand Skjema   pdf
Oppsigelse av kommunal barnehageplass Skjema  
Barnehageplass - Endring / Overføring   Elektronisk  
Endringsskjema - Endring i antall barn Skjema  
Endringsskjema - Refusjon av søskenmoderasjon Skjema  
       
SFO      
Elektronisk søknadsskjema for SFO-plass   Elektronisk
       
Teknisk etat      
Skjema for gravemelding Skjema Elektronisk  
Søknadsskjema for utslippstillatelse Skjema   pdf
Søknadsskjema for avkjøreselstillatelse Skjema   Pdf
Rørleggermelding Skjema  
Pristilbud 2017 Skjema    
       
Brann- og redningstjenesten      
Søknad om salg av pyroteknisk vare      
Sjekkliste for kontrollerklæring for installasjon av ilsted Skjema   Pdf
       
Kart og oppmåling      
Søknad rekvisisjonsskjema Skjema   Pdf
Nabovarsel Skjema   Pdf
Gjenpart av nabovarsel Skjema   Pdf
Søknad om avkjørsel fra offentlig vei Skjema   Pdf
Egenerklæring om konsesjonsfrihet Skjema   Pdf
Skjøte Skjema    
Rettighetserklæring Skjema    
       
Bygg teknisk      
Byggeskjema Skjema    
Søknad om dispensasjon for bygging langs off. og kom. veg Skjema   pdftinyicon.jpg
       
Sjenke og serveringsbevilling      
Salgsbevilling Skjema Elektronisk word
Servering og skjenkebevilling Skjema Elektronisk word
Skjenkebevilling enkeltanledninger Skjema Elektronisk Word
Oppmelding til kunnskapsprøve - Alkoholloven Skjema  
       
Pleie og omsorg      
Søknadskjema ledsagerbevis Skjema   word
Søknadsskjema om å bli støttekontakt Skjema  
Søknad om pleie- og omsorgstjenester Skjema  Informasjon
Søknad - Transporttjenesten for funksjonshemmede Skjema Reglement pdftinyicon.jpg
Søknad om omsorgsbolig / kommunal bolig Skjema  
       
Helse og velferd      
Legeattest - Statensvegvesen Skjema  
Skjema for helseundersøkelse - Sjøfartsdirektoratet Skjema  
Skjema for helseundersøkelse - Petroliumsvirksomhet Skjema  
Skjema for Begjæring om journalinnsyn Skjema    
       
Helse og Barnevern      
Søknadsskjema om å bli støttekontakt Skjema   pdf
Søknadsskjema om å bli besøkshjem Skjema   pdf
       
Bostøtte      
Søknadsskjema for bostøtte Skjema   pdf
       
Landbruk, skog og vilt      
Søknadsskjema for motorferdsel i utmark Skjema   Pdf
Vedlegg til skjema for motorferdsel i utmark Skjema
Vedlegg
 
Søknadsskjema om godkjenning av plan for nydyrkning Skjema   word
Søknadsskjema for tilskudd til drenering Skjema Forskrift  
Egenerklæring konsesjonsfrihet Skjema   pdf
Avtale om leie av jord Skjema   pdf
Søknad om erstatning ved avlingsskade - Korn Skjema   word
Søknad om avløsettilskudd ved sykdom Skjema   pdf
Søknad om spesielle miljotiltak i jordbruket Skjema Tiltaksstrategi pdf
Søknad om produksjonstilskudd i landbruket   Elektronisk  
Søknadsskjema om konsesjon Skjema   pdf
Rekvisisjon Skjema   pdf
Søknad om bygging av landbruksvei Skjema  
Søknad om tilskudd til veibygging Skjema  
Bygging av skogsveier - Resultatkontroll Skjema  
Søknad om spredning av plantevernmidler i utmark Skjema  
Melding om spredning av plantevernmiddel utmark Skjema  
Søknad om spredning av plantemiddel fra luftfartøy Skjema  
Søknad om spredning i kantsone og på åkerholmer Skjema  
       
Kultur      
Søknadsskjema for kulturmidler Skjema    
       
Utleie / Bygg og anlegg      
Søknadsskjema for leie av årstime i kommunalt anlegg Skjema    
       
Skattetaten      
Attest for skatt og merverdigavift   Elektronisk  Sist oppdatert den 20.sep.2017