English contents Skalere tekst Øke kontrast

Skolehelse


Overordnet mål

Helsetjenestens formål er å:

• fremme psykisk og fysisk helse

• fremme gode sosiale og miljømessige forhold

• forebygge sykdom og skade.

 

Servicemål

• Helsesøster skal i samarbeid med skolen delta i samtalegrupper og

undervisning, og delta på foreldremøte ved behov.

• Det skal drives opplysningsvirksomhet i forhold til helserelaterte temaer, og helsesamtaler individuelt og i grupper.

• Det foretas målrettet helseundersøkelse av den enkelte elev. Oppfølging eller videre henvisning gjøres ved behov.

• Helsesøster gir råd og veiledning til både elever, foreldre og lærere der det er ønske om det.

• Helsetjenesten gir tilbud om vaksinasjon i henhold til Statens nasjonale barne- vaksinasjonsprogram.

• Helsesøster har fast kontortid ca 1- 2 dager i uken på den enkelte skole.

• Åpningstiden kan variere fra skole til skole. Ta kontakt med skolen for

nærmere opplysning.

• Skolelegen er på den enkelte skole ca 1 gang i mnd. Kontakt helsesøster for nærmere opplysning.

• Innen 1. desember skal helsesøster ha presentert helsetjenesten for elevene på grunnkurs i den videregående skole, og ha deltatt på foreldremøte i grunnkurs

• Helsesøster har fast kontor tid 2 dager i uken på videregående skole,

• Alle elever på grunnkurs i den videregående skole skal ha tilbud om å fylle ut et spørreskjema om deres helse og trivsel. Ved opplysning om helseproblemer tilbys individuell oppfølging.

 

Hva inneholder tjenesten

• Målrettede undersøkelser i 3. og 8 klasse.

• Oppfølging og evt henvisning av barn med spesielle behov f.eks. spise

forstyrrelse, psykiske- eller fysiske problemer.

• Vaksinering.

• Kartlegger elevens arbeidsmiljø og skolehverdag. For eksempel: inneklima

• Miljøtiltak. For eksempel i forbindelse med mobbing.

• Helseopplysning gis individuelt eller i grupper på skolen i temaene: ernæring, trivsel, pubertet, tv/ videospill, prevensjon og seksualitet.

• Tverrfaglige samarbeid med andre faggrupper og foreldre.

• Deltakelse i relevant undervisning som fremmer elevenes helse.

• Førskoleundersøkelse hos skolelege og helsesøster

av alle barn våren før skolestart.

  • Fysioterapeut  har skolebarnundersøkelse i 1. og 7. klasse

 

Hvem kan få tjenesten

Alle barn og unge i alderen 6-20 år har rett til tilbud om skolehelsetjeneste i

Brønnøy Kommune. Barnet må gå i enten barne-/ungdomsskole eller i videregående skole i Brønnøy. Barn på private skoler har også rett til skolehelsetjeneste.

 

Hva forventes av brukeren

• Skolehelsetjenesten er basert på et samarbeid mellom elev, foresatt og

skolens personell.

• Helsesøster kan kontaktes ved behov uten timebestilling.

• Det forventes at brukeren tar kontakt ved spørsmål angående barn/ungdoms psykiske og fysiske helse.

 

Hva koster tjenesten

Tjenesten er gratis. Ingen søknadsfrist

 

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

 

Praktiske opplysninger

Helsesøster og lege samarbeider med fysioterapeut, psykolog, fastlege, og spesialist-helsetjenesten. Det er også samarbeid med barnehager, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barneverntjenesten og skolehelsetjenesten.

  • Alle ansatte har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge i alderen 6-20 år. Helsesøster samarbeider med andre yrkesgrupper der det er nødvendig, for å gi den enkelte elev og deres familie best mulig oppfølging.

Skolehelsetjenesten har som mål:

  • å fremme elevens totale helse
  • å forebygge sykdom, skade eller lyte

Skolehelsetjenesten tilbyr følgende:

  • Samtale med elever
  • Oppfølging av elever med spesielle behov
  • Vaksinasjon
  • Veiledning til foreldre/foresatte og lærer
  • Helseopplysning
  • Tverrfaglig samarbeid

Timebestilling/Frammøte:
Avtal tid med helsesøster på skolen.

Åpningstider:

Ta kontakt med den enkelte skole
Sist oppdatert den 20.jan.2017