English contents Skalere tekst Øke kontrast

Slambehandling og Renovasjon


Slambehandling ligger inn under driftsavdelingen og er også en del av avløp og rensing. Virksomheten er i hovedsak rettet mot private slamavskillere i spredtbygde strøk samt noen større kommunale slamavskillere. På samme måte som i avløpssektoren er det også i slambehandlingen kommet strenge krav og vilkår som er knyttet opp mot driften av dette virksomhetsområdet.
Det er utarbeidet egen slamplan som viser hvordan kommunen har tenkt å håndtere dette fra produsent til et ferdig råstoff, og anlegg for handtering av dette ligger på Tverrøya (Hovøya).
Etter utbygging av silanlegg på hovedutslippene i Brønnøysund, er det restavfall herfra som også må handteres.

Mål og retningslinjer
I utslippstillatelsen til Brønnøy kommune er det et uttrykt mål at mest mulig av slammet blir brukt til jordforbedringsmiddel.

Strategi og tiltak
Eiendommer med fast bosetting og slamavskiller skal ha slamtømming en gang hvert 2. år. I Brønnøy er det registrert ca. 975 private anlegg og 30 større kommunale anlegg. 
I dag foregår slamtømmingen ved innhenting av våtslam. 
Disponering av slam kan benyttes som jordforbedringsmiddel i kommunale veg- og parkanlegg, til landbruket og evt. som revegeteringsmiddel i dagbrudd etablert i forbindelse med kalkdriften i Velfjordområdet. I tillegg vil en i startfasen benytte en del slam til overdekning av fyllplassen på Tverrøya.

I forbindelse med slamtømming vil det bli etablert flere utslipp av rejektvann for å redusere kostnadene. Likeledes er det under etablering et samarbeid på regionalt nivå, bl.a. med Sømna kommune.

Ved behov for nødtømming utenom ordinær arbeidstid, ta kontakt med Brønnøy kommune på vakttelefon 95933360

  • Slamforskrift under behandling.
  • Slambehandlingsgebyr under behandling

Renovasjon
Kommunens renovasjonsordning ble overtatt av Søndre Helgeland Miljøverk(SHMIL) i 1997. Administrasjon og innkreving foretas av SHMIL. Saksbehandling i forbindelse med fritaksordninger / dispensasjoner foretas av kommunen.

Mål og retningslinjer

  • Hovedmålsettingen er at det skal drives en fullverdig miljøvennlig avfallshåndtering der viktige elementer er kildesortering, resirkulering og avfallsminimering.

Strategi og tiltak
Tiltaksplaner for nedlagte søppelplasser på Tverrøya og på Mo er sluttført og går over i en langsiktig tilsynsfase.
Utover dette ligger strategier og tiltak under SHMIL`s ansvarsområde som interkommunalt selskap.

 

Aktuelle Linker:
Søndre Helgeland Miljøverk
Sist oppdatert den 08.feb.2016