English contents Skalere tekst Øke kontrast

Til høring: VA-norm for Brønnøy kommune


Brønnøy kommune ønsker  å bruke Norsk Vann sin VA-norm, med lokale tilpasninger.

Formålet med en slik norm er å etablere en gjennomtenkt struktur og systematikk for å informere
om krav som stilles til prosjektdokumenter, teknisk utførelse av vann- og avløpsanlegg og til
sluttdokumentasjon for vann- og avløpsanlegg som eies eller skal overtas av kommunen.

Va-normen legges nå ut på høring før endelig behandling til høsten.

 

Kommentarer/uttalelser må sendes postmottak»bronnoy.kommune.no innen 20.08.17.

Saksdokumenter:
Sist oppdatert den 21.aug.2017